Grand Prix

Grand Prix 2010 je seriál závodů Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v kategoriích PR/24, ES/32, F1/32, ES/24 pro amatéry a experty.

1. Termíny závodů a vypsané kategorie

1. Brno 12. – 14. 2. 2010 PR/24 ES/32 ES/24
2. Jihlava 9. – 11. 4. 2010 PR/24 ES/32 F1/32
3. Strakonice 18. – 20. 6. 2010 PR/24 F1/32 ES/24
4. Pardubice 3. – 5. 9. 2010 ES/32 F1/32 ES/24

2. Soutěžní pravidla

2.1.Propozice a výsledková listina

Propozice a výsledkové listiny jsou k dispozici na webových stránkách seriálu Grand Prix a na stránkách Svazu modelářů České republiky.
Do 15-ti dnů po ukončení závodů je pořadatel nebo vedoucí seriálu povinen rozeslat výsledkovou listinu všem zúčastněným klubům.

2.2.Vedoucí seriálu

Vedoucí seriálu Grand Prix je navržen a schválen zástupci klubů, kteří se seriálu zúčastňují. Volba probíhá na posledním závodu seriálu.

2.3.Hlavní rozhodčí

Hlavního rozhodčího zabezpečuje pořadatel závodu ve spolupráci s vedoucím seriálu. Hlavní rozhodčí nebo vedoucí seriálu mají právo po každém závodě provést kontrolu modelu.

2.4.Technická komise

Technická komise je určena pro každý závod a každou kategorii vedoucím seriálu. Technická komise má dva členy. Členové technické komise provádí společně s hlavním rozhodčím technickou přejímku a přejímku před startem finále.

2.5.Startovné
 • Experti – 200 Kč
 • Amatéři a junioři (16-18 let) – 150 Kč
 • Žáci (do 15 let)  – 100 Kč

Z vybraných finančních prostředků ze startovného náleží 75% pořadateli, zbývajících 25% je pořadatel povinen ihned po skončení závodu převést ve prospěch pokladny seriálu. Tyto prostředky jsou určeny na nákup cen pro závěrečné vyhlašování výsledků seriálu a 1000 Kč jako odměna pro vedoucího seriálu.

2.6.Úprava dráhy

Dráha musí být přiměřeně namazaná pořadatelem před zahájením pátečního tréninku. O případné úpravě dráhy rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí po poradě s pořadatelem a vedoucím seriálu. Čištění vodičů se za úpravu dráhy nepovažuje (nelze jej však provádět během jízdy). Je zakázáno k čištění a mazání dráhy používat neoriginální prostředky pro Slot Racing (např. RC prostředky pro změkčení gum).

2.7.Časový program

pátek:
13.00 – 17.00 volný trénink

první kategorie
17.00 – 20.30 trénink
20.45 – přejímka + kvalifikace
sobota:
8.00 – závod první kategorie
druhá kategorie
2,5 hod trénink
15 min. před koncem tréninku přejímka
závod

třetí kategorie
2,5 hod trénink
15 min. před koncem tréninku přejímka
– 23.00 kvalifikace (při dostatku času)

neděle:
8.00 závod třetí kategorie

Časový program může být upraven v závislosti na počtu závodníků.

2.8.Systém závodu

2.8.1.Amatéři a experti
Expert je takový závodník, který se v některé kategorii vypsané v Grand Prix probojoval minimálně do semifinále mistrovství světa. Ostatní závodníci jsou zařazeni do skupiny amatérů. Toto rozdělení může být v jednotlivých případech změněno vedoucím seriálu. Amatéři a experti jedou vždy společně.

2.8.2.Trénink
Volný trénink je v pátek od 13 do 17 hodin. Dále je před každou kategorií trénink v délce minimálně 2,5 hodiny. Poslední hodinu tréninku v každé kategorii může pořadatel vyhlásit organizovaný trénink.

2.8.3.Pořadí kategorií
PR/24 – ES/32 – F1/32 – ES/24

2.8.4.Délka závodu
PR/24
Kvalifikace 1 min. na počet kol na dráze, kterou určí pořadatel
Finále 8 x 7,5 min. (všichni závodníci)
ES/32, F1/32, ES/24
Kvalifikace 1 min. na dráze, kterou určí pořadatel
Rozjížďky 8 x 3 min. (prvních 16 postupuje do finále)
Finále 8 x 5 min.

2.8.5.Technická přejímka
Technickou přejímku provádí alespoň jeden člen technické komise společně s hlavním rozhodčím. Závodník je povinen při přejímce předložit platnou licenci SMČR.
Při přejímce může být označen použitý podvozek a karosérie. Závodník může na přejímce předložit druhou identickou karosérii. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek.
V průběhu závodu a po dojezdu se již světlost neměří.

2.8.6.Uzavřené depo
Po přejímce jsou modely a náhradní karosérie uloženy v tzv. “uzavřeném depu”, které je pořadatel pro tento účel povinen zabezpečit. Závodníkovi je model vydán na start kvalifikace. Po skončení kvalifikace se opět vrací do uzavřeného depa a je závodníkovi opět vydán na start kvalifikace. Před finále kategorií ES/32, F1/32 a ES/24 jsou modely finalistů a náhradní karosérie vydány na 30 minut závodníkům. V této době je zapnutá dráha a je možno trénovat, ale jen s modely přijatými do závodu. Po uplynutí této doby musí být modely všech finalistů na technické přejímce. Modely, které po konci servisní pauzy neodpovídají pravidlům musí být opraveny a zkontrolovány v průběhu warm-up nebo v jízdním čase.

2.8.7.Startovní listina
Startovní listina kvalifikace se pro první závod sestaví podle pořadí předchozího ročníku Grand Prix. V dalších závodech podle průběžného pořadí.
Startovní listina rozjížděk kategorií ES/32, F1/32, ES/24 a finále kategorie PR/24 se sestavuje podle výsledku kvalifikace. Pro finále kategorie ES/32, F1/32 a ES/24 si závodníci startovní drážku vybírají a to v pořadí, v jakém skončili v předchozí části závodu.

2.8.8.Start jednotlivých jízd
Na start kvalifikace, rozjížděk a finále vydává modely pořadatel. Před první jízdou je vždy 1 min. „warm-up“. Při výměně dílů ve „warm-upu“ provede rozhodčí nebo člen technické komise kontrolu hlavních rozměrů (světlost, šířka, výška). První jízda startuje ze startovní čáry. Další jízdy z místa, kde modely ukončily předcházející jízdu. Po poslední jízdě se připisují metry popř. díly dráhy.

2.8.9.Přestávky mezi jízdami
Přestávky mezi jízdami jsou 1 min. Slouží pouze pro označení modelů a čištění vodičů. Dále je povoleno srovnat kartáčky a zamáčknout špendlíky. Během přestávky je zakázáno používat nářadí a chemikálie. Je zakázáno vyměnit jakoukoliv část modelu a není možno ani započít či dokončit započatou výměnu dílů. Pokud závodník v průběhu závodu měnil kola, může rozhodčí v průběhu přestávky zkontrolovat šířku modelu.

2.8.10.Kvalifikace
PR/24 – všichni startující absolvují 1min. – započítává se počet kol a metrů.
ES/32, F1/32, ES/24 – všichni startující absolvují 1min. – měří se čas každého kola.

2.8.11.Rozjížďky ES/32, F1/32, ES/24
Všichni startující absolvují 8×3 min. Skupiny jsou sestaveny podle pořadí v kvalifikaci. Závodníci na 1. až 16. místě postupují do finále.

2.8.12.Finále
PR/24 – všichni závodníci jedou 8×7,5 min.
ES/32, F1/32, ES/24 – 16 závodníků jede 8×5 min.

2.8.13.Přerušení jízdy
Během závodu se jízda přerušuje při vypadnutí modelu pod mostem na hlavní rovince před jezdci nebo v místě, kde není dostupné nasazovačům, při vypadnutí většího počtu modelů nebo při poškození dráhy (např. odlepené stínění). Jezdec může upozornit rozhodčího slovem „stop“. Neoprávněné zastavení dráhy je potrestáno penalizací. V době přerušení jízdy je možno pouze srovnat kartáčky, zamáčknout špendlíky, případně oddělit zakleslé modely. Ostatní opravy jsou zakázané a není možno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů. V případě, že byl model zjevně poškozen jiným závodníkem na hlavní rovince nebo chybou nasazovače, může rozhodčí povolit poškozenému závodníkovi přiměřenou opravu.

2.8.14.Střídání drah
Závodníci se střídají pro jednotlivé jízdy systémem „1-3-5-7-8-6-4-2“

2.8.15.Nasazování
Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny osobně zabezpečit nasazování modelů v následující jízdě. Zastupování adekvátní náhradou je přípustné pouze ve výjimečných případech se souhlasem hlavního rozhodčího. Tato povinnost platí i pro tréninkové jízdy. V případě potřeby může hlavní rozhodčí rozšířit tuto povinnost na kohokoliv z účastníků závodu.
Místa pro nasazování budou označena číslem nebo barvou totožnou s číslem nebo barvou dráhy. Závodníci, kteří odjeli svoji jízdu, nasazují následující skupině. První skupině nasazují jezdci poslední skupiny (vždy v zatáčce označené podle dráhy, kde zahájí svoji jízdu). Rozhodčí vyvolá 10 sekund před startem nasazovače a po odstartování jízdy nepřítomné nasazovače penalizuje. Ve finále nasazují závodníci první skupiny druhé skupině a naopak.

2.9.Protesty

Protest je možno podat v průběhu závodu, nejpozději však do 15 minut po skončení jízdy. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300 Kč. Ten je povinen rozhodnout o protestu do 1 hodiny po podání a výsledek oznámit protestujícímu.

2.10.Tresty za nesportovní chování a penalizace

Za nesportovní chování a za jiné přestupky může hlavní rozhodčí závodníka napomenout či penalizovat.

 • nesportovní chování – první napomenutí – slovní varování
 • druhé napomenutí – penalizace -10 kol
 • třetí napomenutí – diskvalifikace
 • neoprávněné zastavení dráhy – penalizace -2 kola
 • nedovolená výměna dílů, použití nářadí v době pauzy – penalizace -10 kol
 • výměna podvozku, použití nepřevzané karoserie,
 • použití nepovolených dílů, nepovolená úprava – diskvalifikace
 • nenasazování v tréninku – konec možnosti tréninku
 • nenasazování v závodě – penalizace -10 kol
 • poškození jiného modelu na hlavní rovince – penalizace -10 kol
 • pozdní vrácení modelu do depa po servisní pauze – penalizace -10 kol
 • Potrestání jiných přestupků je na rozhodnutí hlavního rozhodčího.
2.11.Hodnocení výsledků

2.11.1.Hodnocení jednotlivců
Ve všech kategoriích se boduje od 1. do 16. místa (25 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 . Závodníci na dalších místech získávají tzv.pomocné body, které se rovnají pořadí od konce. Dále bodují závodníci, kteří se umístí v kvalifikaci na 1. a 2. místě (2-1). V každé kategorii se započítávají všechny výsledky a body z kvalifikace. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Amatéři jsou v celkovém pořadí vyhodnoceni samostatně.

2.11.2.Vyhlášení Mistra České Republiky
Celkový vítěz v kategorii je vyhlášen vítězem Grand Prix a Mistrem České republiky. Zároveň je i nejlepší amatér vyhlášen Mistrem České republiky.

3. Stavební pravidla

3.1.Společná ustanovení

3.1.1. Pneumatiky předních kol musí být mít černou barvu. Musí být umístěna na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí +/- 10°.
3.1.2. Model musí být vybaven jedním vodítkem o maximální délce 25 mm, které při pohledu na model shora nesmí přesahovat přes přední hranu karoserie.
3.1.3. Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.
3.1.4. Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.
3.1.5. Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly. Minimální velikost pro modely v měřítku 1/32 je 5 mm a pro modely v měřítku 1/24 8 mm.
3.1.6. Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem závodníka.
3.1.7. Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou. Tato figurka se musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna na správném místě. V případě potřeby je nutné zpracovat i náznak interiéru tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek modelu při pohledu shora.
3.1.8. Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek a model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.
3.1.9. Všechny modely musí být zhotoveny takovým způsobem, aby svým zpracováním nepoškozovaly dráhu a neohrožovaly nasazovače.
3.1.10. Všechna společná ustanovení mohou být upřesněna u pravidel jednotlivé kategorie.

3.2.Specifikace motorů

3.2.1. Volné motory: Bez omezení.
3.2.2. Motory třídy X12: Povoleny jsou pouze motory Mura, Champion, Proslot, RJR, Cahoza, Koford, Red Fox, Kamen a Viper.
3.2.2.1. Obal: Uzavřený typu „C“. Minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, připájet ložisko a odstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení.
3.2.2.2. Čelo: Plastikové od výrobce uvedeného v bodě 3.2.2. Je povoleno pouze zvětšit otvor pro průchod motorové osy. Domečky lze použít pouze od výrobce uvedeného v bodě 3.2.2.
3.2.2.3. Magnety: Dva keramické od výrobce uvedeného v bodu 3.2.2. Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.
3.2.2.4. Kotva: Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2 od výrobce uvedeného v bodu 3.2.2 případně kotva z Mistrovství světa ISRA. Minimální průměr jádra 12,7 mm, maximální 13,2. Nesmí být převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Průměr osy kotvy je 2 mm v celé její délce.
3.2.2.5. Ostatní povolené úpravy: Výměna ložisek za kuličková, přilepení magnetů, odstranění původní pružin fixujících magnety, použití libovolných 3-závitových pružin pro uhlíky a jejich izolace bužírkou, použití šuntů, použití libovolných šroubků a sloupků pružinek, použití libovolných uhlíků.

3.3. PR/24

Polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:24

3.3.1. Karosérie
Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

 • karosérie od firmy BPA (CZ):
  Alfa Romeo 156 GTA (#K047),Honda Accord (#K050),
  Škoda Octavia WTTC (#K067), Volvo S60 (#K061),
  Honda Accord Cup (#060).
 • karosérie od firmy RedFox (BRA)
  Mercedes DTM, BMW 320 WTC
 • karosérie od firmy Parma (USA)

COT Stock Car ‘08 (#1035) – ostřižení dle předlisované linky, nemusí být dodržena výška 23mm na spodní hraně předního okna

Experti musí použít karosérii: COT Stock Car (Parma).

3.3.2.Motor
Motor třídy X12. Žáci mohou použít i motor třídy 16.
3.3.3.Podvozek
Povolené podvozky:

 

Experti musí použít podvozek Champion Turbo Flex.
Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak upravovat (ohýbání, zvětšení otvorů). Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem, zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose a zabrousit ostré hrany podvozku. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Zadní osa musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

3.3.4.Kola

 • minimální průměr předních kol                                                  12,7 mm
 • minimální průměr osy předních kol                                                 1 mm
 • minimální šíře přes kola přední nápravy                                        72 mm
 • maximální šíře zadních kol                                                        20,7 mm

3.3.5.Ostatní rozměry

 • minimální světlost mezi zadními koly                                           0,8 mm
 • maximální šířka                                                                          83 mm
 • minimální vzdálenost horní hrany zadní osy a spodku podvozku     8,6 mm
 • minimální výška modelu v místě spodní hrany předního skla           23 mm
 • maximální výška spodní hrany zadního nárazníku                        12,7 mm
 • maximální výška modelu v místě zadního křídla                             35 mm

3.3.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)

3.4.F1/32

Polomakety vozů formule 1 v měřítku 1:32

3.4.1.Karosérie
Může být použita pouze karoserie od firem

 • Betta (GB)
 • BPA (CZ)
 • RedFox (BRA) – McLaren (verze 2003, 2005 a 2006), Ferrari (verze 2008)

Zbarvení karoserie musí odpovídat skutečné předloze. Může být provedeno i podle jiného vozu formule 1 od roku 2001 až do současnosti. Je zakázáno použít metalické, perleťové nebo fluorescentní barvy, pokud to neodpovídá originálnímu zbarvení. Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1 mm. Nestandardní zbarvení je závodník povinen doložit fotografií.

3.4.2.Motor
volný

3.4.3.Podvozek
Konstrukční řešení podvozku musí být takové, aby osa motoru svírala s osou zadní nápravy úhel 90 ° +/- 3 ° při pohledu shora.

3.4.4.Kola

 • minimální průměr předních kol                                                      14 mm
 • minimální šířka předních kol                                                           4 mm
 • minimální průměr zadních kol                                                        15 mm
 • maximální šířka zadních kol                                                           16 mm
 • Zadní kola musí mít černou barvu.

3.4.5.Ostatní rozměry

 • minimální světlost mezi zadními koly                                             0,8 mm
 • maximální šířka                                                                            68 mm
 • maximální šířka mezi nápravami                                                    52 mm
 • maximální šířka podvozku před přední nápravou                             34 mm
 • maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol                     110 mm
 • maximální délka bočnice                                                               68 mm
 • maximální výška vozu v místě horní hrany zadního křídla                30 mm
 • minimální výška boční vertikální plochy zadního křídla                     12 mm

3.4.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)

3.5.ES/32

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:32

3.5.1.Karosérie
Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.
Experti musí použít karoserii:

 • RedFox (BRA) – Audi R10

Amatéři mohou použít karoserie:

 • BPA (CZ) – Courage C60 (#K057)
 • BPA (CZ) – Lola LMP (#K068)
 • CAT (GB) – MG Lola (#004)

3.5.2.Motor
volný

3.5.3.Podvozek
volný

3.5.4.Kola

 • minimální průměr předních kol                                                   12,7 mm
 • minimální průměr zadních kol                                                       15 mm
 • maximální šíře zadních kol                                                           16 mm

3.5.5.Ostatní rozměry

 • minimální světlost mezi zadními koly                                             0,8 mm
 • maximální šířka                                                                           64 mm
 • maximální délka                                                                      152,4 mm
 • maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol                    105 mm
 • minimální výška v místě předních kol                                            16 mm
 • minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochranného rámu      22 mm
 • maximální délka bočnic zadního křídla                                           25 mm
 • maximální výška modelu                                                           32,5 mm

3.5.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)

3.6.ES/24

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:24

3.6.1.Karosérie
Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.
Experti musí použít karoserii:

 • RedFox (BRA) – Audi LMP

Amatéři mohou použít karoserii:

 • BPA (CZ) – Cadillac LMP (#052)
 • BPA (CZ) – Lola LMP (#075)

3.6.2.Motor
volný

3.6.3.Podvozek
volný

3.6.4.Kola

 • minimální průměr předních kol                                                    12,7 mm
 • minimální průměr zadních kol                                                        15 mm
 • maximální šíře zadních kol                                                          20,7 mm

3.6.5.Ostatní rozměry

 • minimální světlost mezi zadními koly                                             0,8 mm
 • maximální šířka                                                                           83 mm
 • maximální délka                                                                      177,8 mm
 • maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol                    125 mm
 • minimální výška v místě předních kol                                            18 mm
 • minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochranného rámu      26 mm
 • maximální délka bočnic zadního křídla                                           33 mm
 • maximální výška modelu                                                              35 mm

3.6.6.Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)

4.Reprezentační kriteria

4.1. Reprezentace se určuje podle počtu získaných bodů. Body jsou přidělovány na základě výsledků závodů seriálu Grand Prix. Takto určená reprezentace může být ve výjimečných případech změněna trenérem reprezentace (vedoucím seriálu Grand Prix). Konečné schválení reprezentace provádí na doporučení trenéra reprezentace komise klubu automodelářů při SMČR.
4.2. Počet reprezentantů pro rok 2010: celkem 8 z toho 1 junior. Při neúčasti juniora na MS bude nominováno 8 dospělých. Jako náhradníci mohou být nominováni pouze závodníci do 10.místa celkového pořadí GP.

5.Důležité adresy

Předseda klubu automodelářů SMČR – Jan Žemlička: jan.zemlicka@ascotmb.cz

Vedoucí seriálu Grand Prix 2010 – Jiří Karlík: jiri.karlik@seznam.cz

Pořadatelé závodů Grand Prix 2010

Webové stránky SMČR – http://www.svazmodelaru.cz/
Webové stránky seriálu Grand Prix – http://grandprix.attanslot.cz/

Propozice zpracoval: Jiří Karlík
Propozice ke stažení ve formátu PDF zde.