Soutěžní

Soutěžní pravidla SRC „2019“

Soutěžní pravidla dráhových automodelářů platná od 1. 1. 2019

1. Rozdělení do věkových skupin
2. Propozice a výsledková listina
3. Systém pořádání závodů
4. Základní ustanovení závodu
5. Trénink
6. Přejímka modelů
7. Hlavní rozhodčí
8. Nasazování modelů
9. Přerušení závodu
10. Úprava povrchu dráhy
11. Opravy a úpravy modelů
12. Protesty
13. Tresty za nesportovní chování
14. Doplňující ustanovení pro závody mistrovství České republiky
15. Reprezentační kritéria

1. Rozdělení modelářů-závodníků do věkových skupin

žáci mladší – do 12 let
žáci starší – od 13 do 15 let
junioři – od 16 do 18 let
senioři – nad 18 let
O zařazení do věkové skupiny rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce.

2. Propozice a výsledková listina

Pro všechny druhy závodů (výjimku mají tzv. veřejné či pohárové závody) je pořadatel povinen vydat a rozeslat propozice minimálně 20 dnů před konáním závodu, a do 25 dnů po jeho ukončení (bez výjimky) rozeslat výsledkové listiny všem zúčastněným klubům a SMČR (KAuM ČR).

3. Systém pořádání závodů

3.1. Systém pořádání mezinárodních závodů i závodů mistrovství České republiky navrhuje pořadatel a schvaluje „automodelářská komise“ SMČR (tj. KAuM ČR).
3.2. Systém pořádání veřejných, pohárových, seriálových a dalších podobných závodů je závislý pouze na pořadateli (pořadatelích), ovšem v souladu s všeobecně vžitými zásadami pro pořádání závodů dráhových automodelů.
3.3. Pořadatel musí na své náklady zajistit běžný minimální komfort pro uspořádání závodu (pro závodníky). Tj. minimálně barevné značky pro označení modelů (podle barvy jízdních pruhů) a elektrickou pájku, apod.

4. Základní ustanovení závodu

4.1. Závod se uskuteční, jsou-li při technické přejímce převzati alespoň tři závodníci (resp. modely) v dané kategorii. Ve veřejných závodech není počet kategorií obsazených jedním závodníkem nijak omezen, záleží pouze na propozicích vydaných pořadatelem. Účast ve čtyřech kategoriích má však každý závodník zaručenu (pokud má odpovídající modely a pokud jsou vypsány).
4.2. Při přejímce modelů, která se koná hromadně pro všechny kategorie, smí jeden model startovat jen v jedné kategorii (výjimku mohou tvořit pohárové závody). Při přejímce konané odděleně před každou kategorií, lze použít základní díly modelu (podvozek, motor, karoserii) pro více kategorií, sestavený model však musí splňovat technické předpisy pro danou kategorii (přesněji to mohou vymezit propozice daného závodu).
4.3. Na všech závodech mohou různé věkové skupiny startovat společně. Senioři jsou v takovém případě hodnoceni vždy podle absolutního pořadí. Junioři a žáci mohou být hodnoceni samostatně.
4.4. Soutěžící nižší věkové skupiny mohou startovat v závodech vyšších věkových skupin, pokud jejich modely odpovídají požadovaným technickým předpisům. Soutěžící vyšších věkových skupin nesmějí startovat v závodech nižších věkových skupin.

5. Trénink

5.1. Pořadatelé všech závodů jsou povinni umožnit v den závodů trénink v minimální délce 20 minut pro každého závodníka.
5.2. Pokud pořadatel vyhlásí organizovaný trénink (tj. střídání jezdců po skupinách, nebo střídání kategorií, v určitém časovém intervalu), je jezdec povinen – pokud to bylo uvedeno v propozicích závodu – nasazovat další trénující skupině. Pořadatel může tuto povinnost zrušit, ale i rozšířit na dvě skupiny. Nesplní-li jezdec povinnost nasazování, může být zbaven možnosti dalšího tréninku dané kategorie, popřípadě penalizován v první části závodu dané kategorie (viz část 13).

6. Přejímka modelů

6.1. Před závodem jakéhokoli druhu je závodník povinen předložit model (modely) k technické přejímce modelů (viz také část 4).
6.2. Přejímku provádí hlavní rozhodčí, který posuzuje splnění příslušných předpisů a rozhoduje o přijetí modelu do závodu. Ten může přejímkou pověřit i jinou odpovědnou osobu.
6.3. Modely mohou být uloženy (pokud to vyžadují propozice závodu) po přejímce v tzv. uzavřeném depu.
6.4. Karoserie i podvozek jsou základními částmi modelu, které nelze – pokud to příslušné propozice závodu, seriálu apod. výslovně nepovolují – měnit v jednom závodu či mítinku.
6.5. Pro start v jedné kategorii (při jednom závodu či mítinku) lze jednomu závodníkovi převzít pouze jeden model.
6.6. Závodník je povinen předložit při přejímce na žádost hlavního rozhodčího či osoby provádějící kontrolu modelů členský průkaz SMČR (sportovní licenci). Výjimku z této povinnosti mají žáci, ale rozhodčí je může odmítnout převzít k závodu (odmítnutí nelze uplatnit při žákovském mistrovství kraje či republiky, při kterém se pojištění „SMČR“ vztahuje i na závodníky-žáky bez licence).
Pozn.: Pro účast na závodech mimo svůj mateřský klub (kroužek) je vhodnější zařídit také pro závodníky-žáky průkazy SMČR.

7. Hlavní rozhodčí

7.1. Každý závod řídí hlavní rozhodčí s maximálními pravomocemi a s povinností dbát na dodržování příslušných pravidel. K zajištění své činnosti si může přibrat pomocníky. V zásadních věcech však rozhoduje sám. V krajním případě i formou hlasování zástupců zúčastněných klubů nebo členů příslušné komise (např. u seriálů). Ovšem jakékoli rozhodnutí musí mít oporu v pravidlech, případně v obecných zvyklostech.
7.2. Pro všechny závody určí hlavního rozhodčího pořadatel závodu, případně vyhlašovatel závodu (např. i na doporučení pořadatele či odborné komise).
7.3. Doporučuje se, aby se hlavní rozhodčí neúčastnil závodu jako závodník. Konkretizovat to mohou pravidla daného závodu.
7.4. Hlavní rozhodčí má právo po každém závodu provést namátkovou kontrolu modelů každé kategorie a to za účasti závodníka (majitele modelu). Pokud bude při kontrole zjištěna jakákoli odchylka od stanovených pravidel (vyjma změn vzniklých jízdou modelu či kolizemi) bude závodník diskvalifikován. Zjistí-li hlavní rozhodčí hrubé porušení stavebních pravidel (jiný motor, kotva, ložiska atd.) a prokáže-li tuto skutečnost bezprostředně po zjištění, může být dotyčný závodník diskvalifikován např. i z celého seriálu v dané kategorii v daném roce. Proti rozhodnutí hlav. rozhodčího (rozhodčích) se lze odvolat ke KAuM ČR.
7.5. Hlavní rozhodčí musí mít (v platném) v členském průkazu SMČR potvrzeno absolvování školení rozhodčích (nedojde-li k výjimce, platí tři roky).

8. Nasazování modelů

8.1. Vypadne-li model v průběhu jízdy z drážky může jej nasadit zpět sám závodník nebo nasazovač, ale tak, aby nasazováním neohrozil modely pokračující v jízdě. Model musí být nasazen v místě vypadnutí.
8.2. Proti kvalitě nasazování nelze vznést protest s cílem dosáhnout změny výsledku v dané jízdě. Hlavní rozhodčí však musí dbát toho, aby se nasazovači skutečně snažili modely nasadit, v nejnutnějším případě může také závod zastavit (přerušit) – viz část 9. Může nařídit i výměnu nasazovače, k jehož činnosti mají závodníci závažné připomínky, resp. se snaží – po dohodě s pořadatelem – předem obsadit obtížné úseky vhodnými nasazovači.
8.3. Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny osobně zabezpečit nasazování modelů v následující jízdě. Zastupování je přípustné pouze osobou dostatečně poučenou a znalou této činnosti – vždy však se souhlasem hlavního rozhodčího. V případě potřeby může hlav. rozhodčí rozšířit tuto povinnost na více skupin. První skupině nasazují jezdci poslední skupiny atd. Pokud se závodník nedostaví do odstartování jízdy k nasazování bude hlav. rozhodčím penalizován – viz část 13.

9. Přerušení závodu

9.1. Při každé závadě dráhy, která narušuje regulérnost závodu, přeruší hlavní rozhodčí závod. Přerušit jej může i z jiných důvodů ohrožujících regulérnost, např. hromadná havárie modelů, vypadnutí modelu na místo odkud ho nelze bezpečně a rychle nasadit apod.

Závod pokračuje novým startem:
1) z místa, kde byly modely v okamžiku havárie
2) výjimečně i ze startovní čáry.

9.2. Přerušení závodu podle bodu 9.1. nesmí být zneužito k úpravám a opravám modelů.

10. Úprava povrchu dráhy

10.1. Pro zvýšení přilnavosti pneumatik modelů může závodník použít vhodné přípravky nanášené na pneumatiky svého modelu. Přípravek však musí být nanesen tak, aby nadměrně neznečisťoval – případně neničil – povrch dráhy (aby tím netrpěli další závodníci „při střídání drážek“). O nanášení přípravků na povrch dráhy závodníkem rozhodují pořadatel s hlavním rozhodčím.
10.2. Hlavní rozhodčí, případně pořadatel, může zakázat používání přípravků, které se mu jeví jako nevhodné. Rovněž může omezit používání přípravků pouze do vymezených zón dráhy.
10.3. Nejlépe je, když přípravky pro zvýšení adheze pneumatik modelů SRC upraví vhodně povrch dráhy přímo pořadatel závodu. Musí to být provedeno již před zahájením tréninku.
10.4. Pořadatel má právo zakázat používání jakýchkoli přípravků ke zvýšení přilnavosti. Ovšem o této skutečnosti musí být závodníci předem informováni v propozicích závodu. U seriálových závodů „podléhá“ takové rozhodnutí předem schváleným pravidlům seriálu, u mistrovství ČR schváleným pravidlům daného závodu (seriálu).
10.5. V průběhu závodu je pořadatel povinen zabezpečit dle pokynů hlav. rozhodčího čistění sběracích vodičů dráhy (např. po tréninku, po kvalifikaci, před finále), nebo si je očistí závodníci sami, ale pouze se souhlasem hlavního rozhodčího.
10.6. V průběhu jízd (při jízdě modelů) je jakákoli úprava dráhy zakázána.

11. Opravy a úpravy modelů

11.1. Pokud to propozice závodu nebo seriálu nestanoví jinak, lze vyměňovat díly modelu pouze v jízdním čase závodu. To znamená, že mimo jízdní čas závodu nelze provádět výměnu jakéhokoliv dílu, ale ani začít či dokončit započatou výměnu dílů.
11.2. Pokud to propozice závodu nebo seriálu nestanoví jinak, je drobná běžná údržba modelu mezi jízdami či během „warm up“ povolena. Pod pojmem běžná údržba se rozumí: úprava sběračů, karoserie, namazání ložisek, očistění kol, podvozku apod. Nemůže to být ovšem důvod pro pozdržení startu jízdy.

12. Protesty

Závodník může v průběhu závodu (nejpozději do 15 minut po ukončení jízdy dané skupiny) podat protest. Ten se podává písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300 Kč. Hlavní rozhodčí musí vydat rozhodnutí do hodiny po podání protestu a výsledek písemně oznámit protestujícímu. V případě kladného rozhodnutí se vklad vrací protestujícímu, při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

13. Tresty za nesportovní chování

13.1. Za nesportovní chování i za jakékoli přestupky narušující průběh závodu je hlavní rozhodčí povinen viníka potrestat.
13.2. Výše trestu je dána závažností přestupku proti pravidlům. Např. hrubé výrazy, porušení odstavce 9.2., části 11. apod. penalizací dle pravidel daného závodu (seriálu). Není-li to v pravidlech uvedeno jinak, znamená penalizace 10 % z dosaženého výkonu v dané části závodu. V případě vytrvalostního závodu (závod vypsaný na více než 60 minut) je penalizace rovna 10 % z dosaženého výkonu až do doby, kdy k přestupku došlo. Jde-li o drobný přestupek, jako např. neoprávněná žádost o přerušení závodu, drobnější projevy neslušného chování apod., může hlav. rozhodčí nejprve udělit napomenutí případně penalizaci až do výše odečtení 10 kol z dosaženého výsledku.

14. Doplňující ustanovení pro závody mistrovství České republiky

14.1. Systém pořádání závodů M ČR je dán dohodou příslušných pořadatelských klubů s KAuM ČR, resp. podléhá schválení KAuM ČR, který při posuzování musí zohlednit, zda jsou dodrženy všechny zásady pro pořádání obdobných akcí. Proto je nutné tento systém (pravidla) písemně a včas předložit na KAuM ČR.
14.2. Předsedové klubů (jejich zástupci) a vedoucí seriálů M ČR jsou povinni předložit KAuM ČR ke schválení pravidla závodů (seriálů). Do 31.10. příslušného roku na rok následující (upřesněno to může být zápisem KAuM ČR). Výjimku v datu mají pravidla M ČR žáků, ta jsou schvalována po konzultaci KAuM ČR s vybraným pořadatelem žákovského mistrovství.
14.3. Při všech závodech M ČR je doporučeno jednotné bodování od 1. do 10. místa (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 bod). Závodníky je vhodné ohodnotit i tzv. pomocnými body (lepší určení konečného pořadí). Pro pořadatele (seriály) vypisující M ČR v mezinárodních kategoriích je takové bodování povinné. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění, vyšší počet lepších umístění, příp. pomocné body (viz rovněž odstavec 14.1.).
14.4. Do soutěže družstev (klubů) se mohou započítávat výsledky dvou až tří závodníků z každého klubu ze všech kategorií, bez ohledu na věk a body za nejlepšího žáka do 15 let z každé kategorie, podle bodů 7-5-4-3-2-1. Přesné podmínky by měly obsahovat propozice daného seriálu (závodu). V týmovém závodu M ČR není přípustné, aby závodník startoval ve více než jednom týmu.
14.5. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 12 závodníků, v případě závodu družstev alespoň 8 družstev (týmů), nelze závod započítat do mistrovství ČR. Pokud se celého seriálu v některé kategorii nezúčastní alespoň 25 závodníků nebo pokud není započítáno alespoň 50 % závodů vypsaných v kalendáři soutěží, nemůže být celkový vítěz vyhlášen mistrem České republiky (obdobně to platí pro další pořadí).
14.6. Při nesplnění některé z podmínek nebude další rok v dané kategorii vyhlášeno M ČR. Pro opětovné vypsání kategorie jako M ČR je zapotřebí, aby byly splněny všechny náležitosti uvedené v jednotlivých odstavcích. V případě odebrání statutu M ČR z důvodu uvedených v odstavci 14.5. je pro opětovné vypsání této kategorie jako M ČR nutné, aby se předchozí sezony zúčastnil takový počet závodníků, který by vyhověl kritériím pro vyhlášení mistra ČR. Obdobně to platí pro vypisování M ČR v nových kategoriích.

15. Reprezentační kritéria

15.1. Svaz modelářů České republiky (SMČR) může vyslat reprezentanty pouze na soutěže mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, které byly v řádném termínu prostřednictvím tajemníka SMČR nahlášeny na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
15.2. Rozhodujícím kritériem je počet bodů získaných od posledního MS nebo ME do termínu uzávěrky pro sestavení reprezentace. Termín, ke kterému se uzavírá složení reprezentačního týmu je jeden měsíc před termínem mistrovství, pokud není jiný termín s dostatečným předstihem určen „komisí automodelářů SMČR“ (KAuM ČR) ve spolupráci s tajemníkem SMČR.

15.3. Konečnou podobu reprezentace může v odůvodněných případech pozměnit KAuM ČR (SMČR). Při tvorbě „repre“ družstev spolupracuje SMČR (KAuM ČR) s trenéry „mezinárodních kategorií“.