RES Samba pro kroužky

Materiál pro kroužky mládeže Klubu leteckých modelářů ČR

V návaznosti na akci KOMPLET VOSA a ve snaze zapojit do činnosti leteckomodelářské odbornosti co možná největší počet mládeže a zatraktivnit práci modelářských kroužků, projednalo předsednictvo KLeM ČR další postup a směr pro zvýšení účasti mládeže na modelářských soutěžích. S přihlédnutím k rozvoji mládežnických kategorií v okolních zemích rozhodlo předsednictvo KLeM ČR využít jejich pravidla pro jednoduché modely větroňů a zařadit pravidla RES (modely větroňů řízené směrovkou, výškovkou a brzdou, start pomocí gumicuku – pravidla na www stránkách KLeM ČR) do Sportovního řádu SMČR jako předběžná pravidla.

Jelikož není v současné době v ČR ještě vhodná předloha nebo stavebnice pro tuto kategorii, rozhodlo předsednictvo o dovozu stavebnic za zahraničí. Bylo objednáno 64 ks stavebnic SAMBA od firmy CAD2cnc. Tyto stavebnice jsou nyní k dispozici pro modelářské kluby. S modely je možno soutěžně létat v kategoriích RES, RCV2, RCVS a v elektro provedení v kategoriích RCEN, RCEO, RCEV.

Modelářské kluby mohou nyní požádat o přidělení následujícího stavebnic a materiálu:

Stavebnice jsou určeny pro zkušenější mládež ve věku cca 12 let a starší.

Stavebnice SAMBA …………………………………………  37 ks
Stavebnice SAMBA EVO (lehčí verze) ………………  27 ks

Servo JX PDI 1109 HB …………………………………….  60 ks
Servo JX PDI 1109 MG ………………………………….  120 ks
Serva budou dodávána výhradně společně se stavebnicemi (2+1)

Regulátor RAY G2 R 30B …………………………………  20 ks
Programovací karta regulátoru …………………………..  10 ks
Elektromotor RAYG2C1050KV ………………………..  20 ks
Výškoměry ALTIS V.4 ……………………………………..  30 ks

Přijímač JETI R5L …………………………………………..  40 ks
Přijímač JETI REX R9 ……………………………………..  10 ks

Shora uvedený materiál bude zaslán jednotlivým klubům, které si podají žádost o jeho přidělení. Na příděl materiálu není právní nárok jak co do množství, tak druhu.

Podmínkou pro přidělení materiálu je zaplacení členských příspěvků klubem pro rok 2019.

Přednost budou mít kluby, které se zapojily se do akce KOMPLET VOSA a úspěšně ji zvládly.

Předpokládá se, že stavebnice budou přidělovány podle zájmu, nyní max. 3 ks na klub (včetně odpovídajícího elektro vybavení). V případě, že nějaký materiál zbyde, budou nepokryté požadavky vykryty dodatečně.

Kluby, které budou požadovat materiál, předloží následující žádost jako přílohu mailu:

 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ STAVEBNIC A MATERIÁLU PRO MLÁDEŽ

Číslo a Název klubu ……………………………… ……………………………………………..
Adresa klubu: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno předsedy (odpovědného činovníka) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Poštovní adresa, na kterou bude zásilka adresována:
Jméno: ……………………………………………………………..
Ulice: ……………………………………………………………….
Město: ………………………………………………………………
PSČ: ……………………………………
Tel. ……………………………………..
Mail.:……………………………………………………………………………………………..
Specifikace požadavku:    Název ………………………………………………  Počet …………
Název ………………………………………………  Počet …………
Název ………………………………………………  Počet …………
Název ………………………………………………  Počet …………

Datum: ………………………..  Jméno …………………………………………  Podpis …………………………….

V příloze bude přiložen přehled mládeže, s uvedením jména, jeho licence a podpisem potvrzujícím budoucí převzetí materiálu.

Bez kompletně vyplněné žádosti nebude požadavek akceptován.

Žádost adresujte na mail:                  predsednictvo @klem.cz

 

V Praze dne 27.2.2019

Za předsednictvo KLeM ČR
Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR