Zápis ze zasedání presidia společnosti Naviga z 04.11.2005

 

Přítomni:          pan Hofbauer                     president

                        pan Türk                            generální sekretář

                        pan Schmidt                       vedoucí sekce Plachtění

                        pan Litwin                          místopředseda

                        pan Schaft                          vedoucí sekce FSR

                        pan Švorčík                        vizeprezident

                        pan Tomasek                      vedoucí sekce NS

                        pan Shahazizian Hrachia   vedoucí sekce A/B

                        pan Dahm                           pokladník, vedoucí sekce M

                        pan Matysik                        vedoucí sekce C

 

 1. Pan Hofbauer přivítal v 9.00 přítomné a zjistil usnášeníschopnost. Vedením zápisu byl pověřen pan Dahm.
 2. Proti zápisu z loňského roku nejsou žádné námitky.
 3. Zpráva presidenta

  Existuje několik problémů:
  AB problém ve Francii kvůli mistrovství Evropy 2004. Francie zaslala veřejné oznámení pro mistrovství Evropy 2004 ve třídě A/B. Veřejné oznámení však společnost Naviga nikdy neobdržela a Francie na své opakované dotazy nedostala žádnou odpověď. Proto neměli žádné sponzory. Naviga však podle presidenta nic neobdržela. Tehdejší vedoucí sekce pan Schmidt o tom byl informován. Mistrovství Evropy se konalo, Naviga předala medaile panu Schmidtovi.

  V roce 2005 se konalo ve Francii mistrovství světa pro AB. Peníze pro Francii, dárky atd. byly předány panu Schmidtovi.

  Proběhlo ve Francii řádné MS? Podle pana Hofbauera tam bylo příliš málo účastníků. Vlastně to nebylo MS.
  Vedoucí sekce na to odpovídá: Ve Francii byla dobrá organizace. Tvrdí, že se nejedná o úplnou výsledkovou listinu. Je vytištěno pouze poslední kolo. Výsledky, které byly vytištěny, dostal pan Hofbauer od pana Schmidta. Bylo dohodnuto, že bude vytištěna nová výsledková listina.
  V budoucnu bude obtížné získat další země, aby jezdily A/B. Vedoucí sekce se však bude intenzivně snažit.

  Pan Hofbauer ve spolupráci s panem Dahmem začínají mluvit o problémech pokladny.
  V roce 2004 byla pokladna uzavřena s kladným saldem, výsledek v roce 2005 bude bohužel záporný. Je nutné šetřit, ale na čem ještě. Byly probrány různé možnosti, jak ušetřit peníze. Co se stane podle pana Hofbauera?
  Rodina pana Hofbauera provádí spoustu prací zdarma. Pokud budou muset být všechny tyto práce zaplaceny, nebudou příspěvky stačit na to, aby pokryly všechny náklady. Jednou z možností by proto bylo zvýšit příspěvky.

  Příklad zvýšení příspěvků
  250,-- základní příspěvek, 50,-- Euro pro Sekci

  Příspěvek pana Hofbauera:
  Ročně stojí bankovní poplatky za převody peněz 100,-- Euro. Kromě toho platí země pozdě. Zaplatí včas pouze tehdy, pokud se v roce platby koná nějaké pro ně zajímavé mistrovství světa.
  Pokud některá země jeden rok nezaplatila, musí zaplatit za běžící rok i za následující rok.
  Pro AB platí 7 zemí, to je příliš málo. Takto není možné pokrýt náklady sekce.
  Proto nebyl do Francie vyslán žádný zástupce společnosti Naviga.

  Návrh: Zvýšení startovného
  Startovné:            senioři
  Minimální startovné            15,-- Euro
  Maximální startovné           30,-- Euro
  Sekci Navigy se odvede minimálně 5,- Euro, maximálně 30% startovného
  Příslušné poplatky za startovné stanoví sekce.
  Startovné juniorů zůstane stejné.
  mělo by platit pokud možno od roku 2006

  Prodloužení rytmu u MS na 3 nebo 4 roky. Bude o tom dále diskutováno.

  Příplatek společnosti Naviga na mistrovství světa bude od roku 2008 snížen na 500,-- Euro. Jednohlasně schváleno.

  Náklady na hlavního rozhodčího a na zástupce společnosti Naviga ponese pořadatel. Bude o tom dále diskutováno, prozatím zůstává při starém.

  Příspěvek Polska:
  V roce 2006 se má konat ME v sekci NS v Polsku.
  Místo: Glowno je hlavní pořadatel. Lok je organizátor.
  Vedoucí sekce souhlasí, aby se ME sekce NS konalo v Polsku. Ostatní členové presidia se připojují. Organizace ME je svěřena Polsku.
  Termín 20.08.-26.08. 2006
  Ceny za kempink jsou velmi příznivé. Rozhodčí jsou ubytováni 200m od místa.
  Nemají být nasazeni žádní rozhodčí, kteří sami startují v některé třídě.

  Příspěvek pana Politova:
  Rusko by chtělo uspořádat MS v roce 2007 pro sekci NS v St.Petersburgu. Možnosti příjezdu: lodí, vlakem. Město tento podnik podpoří. Také financování je zajištěno.
  Termín: 25.07-03.08.2007 ( v této době se v St.Petersburgu koná přehlídka námořnictva). Bylo předvedeno několik obrázků St.Petersburgu. Hotel leží přímo na místě. Ostraha je zajištěna. Pořádání MS NS je jednohlasně svěřeno Rusku.

 4. president:
  Byly projednány nové stanovy, musí být sestaveny nové obchodní pokyny. Budou přizpůsobeny novým stanovám.

  Příspěvky na Valnou hromadu
  2 příspěvky z Francie, 1 příspěvek z Německa, 1 příspěvek z Bulharska, 1 příspěvek z Belgie

  Belgie:
  Kdo je odpovědný za pokladnu sekce? To je přesně stanoveno - vedoucí sekce, pokladník a pokladní revizor

  Je možné snížit náklady na internet? Hledá se nové řešení.

  Kopie ve specializovaném obchodě nejsou levnější. Především se přidávají náklady na cestovné.

  Náklady Valné hromady jsou nyní protifinancovány.

  Náklady na rozhodčí. Problém s náklady na rozhodčí je starý. Změna je obtížná. Zde by měly sekce navrhnout nějaké řešení.

  Školení pro rozhodčí jsou pravidelně nabízena.

  Francie
  Exploze nákladů:
  Seznam příjmů, který sestavila Francie, není průkazný. Jeho základem byly staré částky.

  F6: Každý člen mužstva by chtěl medaili, tak by to také mělo zůstat.

  2. příspěvek Francie
  O této připomínce bude hlasovat Valná hromada. Pravidelně se upomíná o nezaplacené částky. Jen reakce zemí se nedostavuje.

  A/B
  Vedoucí sekce, v současnosti Peter Schmidt, nedal žádné odpovědi. Francie napsala vedoucímu sekce několik dopisů. Presidium to však již nemůže změnit.

  Rusko
  MS NS bylo svěřeno Rusku.
  MS AB 2007 v Brjansku? Není možné, říká vedoucí sekce A/B
  V sekci A/B proběhne školení rozhodčích.
  Pan Mirow má získat ocenění.

  Stížnost Ruska k MS A/B: Byli přihlášeni Ukrajinci, ne Rusové. Francouzi musí tu věc uvést do pořádku. Účastníci z Ruska a Ukrajiny byli uvedeni na rezervačním seznamu pro hotely. Pan Politov seznam viděl a poté vznesl námitku. Účastníci z Ukrajiny nedorazili a také nejeli. Nyní existuje problém, oni nyní již nesmějí přicestovat do EU. Francie bude zítra dotázána.

  MS v Česku: Při MS byl špatný výkon rozhodčích. Jury o tom zítra podá zprávu.

  Německo
  Junior, který byl při posledním MS mistrem světa, by měl být oprávněn ke startu u seniorů jako dodatečný účastník, pokud díky svému věku nemůže již obhajovat titul v kategorii juniorů. Bude o tom hlasováno na Valné hromadě.

  Český příspěvek
  Přišel velmi pozdě. Příliš pozdě. 24.10.2005             16:10 hod.
  Proto o něm nebude diskutováno.

  Návrh pana Švorčíka
  Navrhuje ocenění pro otce Martina Tomaska. Proběhne při příští Valné hromadě.

 5. FSRV
  Udělal pan Litwin ceremoniální řád? Ne.
  Udělá jej, a sice co nejrychleji.

  Webová stránka na internetu nebyla již 2 roky obnovena, např. u NL už neodpovídají sekce.

  Novou členskou zemí v FSRV je Španělsko. Argentina by se znovu chtěla stát členem. Co musí zaplatit? Chtěli by zaplatit v Norsku. Musí být zaplaceny příspěvky za roky 2005 a 2006.
  Vedoucí sekce má hlasovací právo od Anglie a Švédska.
  MS proběhne v Norsku v roce 2006. Rozeslání veřejného oznámení proběhne brzy. Problémem jsou poplatky za transpondery. Za ně by měla být zaplacena částka navíc. Vedoucí sekce záležitost vyřeší.

 6. Sekce M
  MS proběhne v Thale v Německu. Presidium schválilo seznam rozhodčích. Veřejné oznámení bude rozesláno zítra.
  Pan Hofbauer bude zástupcem společnosti Naviga.

 7. C
  MS v Dubrovníku, 22.06.-02.07. Chorvatsko. Zítra nepřijde žádný zástupce.
  Zástupce společnosti Naviga: ještě nebyl určen

 8. NS
  Termíny viz výše. MS proběhlo dobře. V pravidlech budou provedeny drobné změny. Budou vytištěna nová pravidla.

 9. Plachetnice
  Menší změny v pravidlech (budou uvedeny výsledky škrtů)
  Nové třídy musí platit pro juniory a seniory. Nebude žádná značková loď jako Micro Magic. Pro třídu Basic má být zaslán popis třídy vedoucímu sekce.

  MS Polsko: Jak může Německo startovat, když zastřešující svaz nepřihlásil žádnou loď? Silný protest ze strany společnosti Nauticus. Jak se dostali účastníci DSV k veřejnému vyhlášení? Německo žádné veřejné vyhlášení nedostalo, ostatní země snad také ne.
  Nauticus požaduje vyjasnění.

 10. Zpráva o pokladně, bylo projednáno dříve.

 11. Ostatní a diskusní příspěvky: žádné

 

Ukončení v 18.00 hodin