Zápis ze zasedání valné hromady společnosti Naviga ze dne 05.11.2005

 

Předseda představenstva společnosti Naviga, Franz Hofbauer, zahajuje zasedání v 9:15. Starosta města Korneuburg pronáší pár uvítacích slov, musí však ihned potom zasedání opustit kvůli jiným schůzkám.

 

Pan Hofbauer informuje o programu zasedání a o průběhu večera.

 

Kontrola usnášeníschopnosti:

 

 

Počet hlasů

Rakousko

5

Slovensko

5

Maďarsko

3

Belgie

3

Švýcarsko

5

Rusko

6

Kazachstán

1 zastupován Ruskem

Česká republika

5

Nizozemí

5

Ukrajina

6

Bělorusko

5 zastupováno Ukrajinou

Francie

5

Polsko

5

Arménie

1

Německo

5

Čína

5

presidium

10

Dánsko

1 zastoupeno presidentem spol. Naviga

Anglie

5 zastoupena Petrem Schaftem

Švédsko

5 zastoupeno Petrem Schaftem

 

91 hlasů

 

Pan Hofbauer předal vedení zasedání valné hromady panu Türkovi. Pan Türk vysvětluje program jednání. Valná hromada je usnášeníschopná.

 

Pan Türk představuje nové stanovy. Stanovy musí být změněny, protože byl změněn zákon EU, stanovy proto musí být přizpůsobeny novému zákonu.

 

Každá země dostala stanovy. Pan Türk přednáší změny, např. příp. přeložení společnosti Naviga do jiné země. Pak by se musela společnost Naviga v Rakousku rozpustit a v jiné zemi by byla nově založena.

 

§2, §3, §4 beze změn. V §4 není uveden počet sekcí a jejich speciální výčet. Jinak by musely být změněny stanovy vždy, když by některá sekce přibyla nebo odpadla.

§5 beze změny

§6 zde je přesněji definováno, kdy je člen vyloučen v důsledku neplacení

§7, 8 beze změny

§9 změněn na 31.10. roku

§10 beze změny

§11 je lépe formulován, složení je lépe vysvětleno

§12 beze změny,. jen lépe formulován

 

Přenos hlasů. Doposud mohla jedna země zastupovat více jiných zemí. To by mělo být změněno, jedna země může zastupovat pouze jednu jinou zemi. Toto pravidlo bylo zavedeno, aby se zamezilo vytváření velkých bloků.

 

§13, 14 beze změny

§16 zůstává stejný

§17 komise rozhodčích je přesněji definována, jinak stejné. Člen presidia nemůže být členem komise rozhodčích.

 

Nyní je možno sdělovat a odsouhlasit také důležité věci prostřednictvím faxu nebo e-mailu. Dříve to možné nebylo (ušetření nákladů).

Francie má námitku: Stanovy předtím nebyly každému dostupné.

Pan Türk: Stanovy byly na internetu vystaveny již 6 týdnů. Bylo možné provést změny, nikdo se však nepřihlásil.

 

Rusko: Rusko se ptá, proč není ruština čtvrtým oficiálním jazykem.

Odpověď pana Türka: Při poslední valné hromadě nebylo dosaženo 2/3 - většiny. Nyní by byla příležitost stanovy odpovídajícím způsobem změnit. nebyl však předložen žádný nový návrh na ustanovení 4. jazyka, proto nemůže proběhnout nové hlasování.

Námitka Belgie: Pokud přibude 4. jazyk, budou problémy ještě větší.

Námitka Ruska: Mnoho zemí mluví rusky, nemohou však všechno číst.

Pan Türk: Mnoho důležitých věcí je již v ruštině zveřejňováno. Kromě toho nebyl podán včas žádný návrh.

Námitka Ruska: Návrh na zavedení ruštiny byl podán již na minulém zasedání.

Pan Türk: Návrh však byl zamítnut.

Švýcarsko: Změny musí schvalovat vždy stát Rakousko. Ve Švýcarsku je to jednodušší. Proto podává návrh, aby bylo sídlo Navigy přestěhováno do Švýcarska.

Námitka Francie: Proč není možné vše vydávat pouze v angličtině?

Pan Türk: Nyní to nejde při zápisu stanov. Úředním jazykem Rakouska je němčina.

 

Francie: Když se člověk podívá na všechny ostatní zastřešující svazy, vše je vydáváno v angličtině. Veškerá komunikace by měla v budoucnu probíhat v angličtině.

 

Hlasování: žádný hlas proti, jednohlasně schváleno. Stanovy byly přijaty.

Dodatečný odstavec: Pokud úřad nepředepíše žádnou změnu, je president oprávněný provést tyto změny.

Hlasování: jednohlasně schváleno.

 

Zpráva o pokladně:

Zprávu o pokladně mají všichni před sebou. Zemím, které se valné hromady neúčastní, bude zpráva zaslána.

 

Zpráva revizora: Pokladna byla zkontrolována zástupcem Nizozemí. Vedení pokladny je v pořádku. Uvolnění pokladníka nestojí nic v cestě.

Návrh na uvolnění pokladníka. 90 hlasy schváleno, 1 se zdržel hlasování.

Pokladník je uvolněn z funkce.

 

Přijetí nových členů: Španělsko se stalo členem, v současné době obsazuje sekci FSRV. Byl zaplacen příspěvek za rok 2005 a 2006.

 

Jednohlasně schváleno.

 

Příspěvky Belgie, Francie, Ruska, Německa, Bulharska a příspěvek presidia.

 

Belgie:

Kdo je odpovědný za pokladnu sekce?

Odpovědný je vedoucí sekce, pokladník a revizorové kontrolují. Při větších výdajích se koná porada v presidiu.

 

Ceny za Internet: Byly vytvořeny kontakty s panem Niederhäuserem. Udělal by to, ale za zcela určitých podmínek. Pan Fragniere přednesl podmínky. Podmínky však nemohou být splněny.

 

Pan Švorčík informuje o cenách Internetu v současné době. Musí být zaplacena adresa (org). Náklady mohou být sníženy o 30%, pokud správu nebude provádět firma, ale soukromá osoba.

 

Bude méně problémů, pokud budou pravidla na internetu. Příjmy společnosti Naviga budou pak sice nižší, ale pravidla by byla dostupná všem.

 

Náklady na kopírování: Dokud kopíruje pan Hofbauer sám, je všechno především velmi levné.

 

Musí být shromážděny všechny e-mailové adresy. Bohužel dodalo e-mailovou adresu pouze 20-30% svazů. To se musí zlepšit.

 

Náklady na překlady. Není žádné levnější řešení než v Česku. Pokud bude komunikačním jazykem angličtina, bude to levnější.

 

Náklady na zasedání valné hromady:

Náklady jsou díky pronájmu sálu vysoké. Osobní nasazení rodiny Hofbauer je obrovské. Jinak by byly náklady na zasedání valné hromady ještě vyšší.

 

Fixní náklady na rozhodčí: Má být stanovena nějaká částka? V mnohých zemích jsou náklady vysoké, v mnohých je to levnější. I dnes musí rozhodčí připlatit, když chce lépe bydlet.

 

Bankovní poplatky jsou obrovským problémem. Stěží však může být nějak řešen.

 

Školení rozhodčích

Měli být vyškoleni rozhodčí v NS a C. Školení se však konala. Mohlo by se zde jednat o komunikační problém. Problém vyřeší sekce.

 

Shromáždění děkuje paní Hofbauer kyticí květů.

 

Příspěvek Francie

 

1. Zasedání valné hromady každý rok

Aby se mohly řešit problémy, nestačí jeden den jednou za dva roky.

Aby se mohly řešit problémy, jsou tu sekce, ne valná hromada. Náklady jsou příliš vysoké, pronájem sálu, občerstvení, cestovné atd.

Francie: Vidí však spoustu problémů, které nemohou být vyřešeny a už vůbec ne v jednom dni jednou za dva roky. Proto navrhuje zasedání valné hromady jednou ročně.

Hlasování: pro:5 hlasů, proti: 86 hlasů, zamítnuto

 

Pokud by bylo potřebné mimořádné zasedání valné hromady, je to podle stanov možné.

 

2. Finanční návrh Francie nebyl správně vypočítán. V současné době je základní příspěvek 195,-- Euro, příspěvek pro sekci 35,-- Euro. V současné době jsou skutečné příjmy vyšší než v návrhu.

Francie by chtěla, aby každá země platila stejnou částku, nezávisle na tom, kolik sekcí obsazuje.

Problémem je pouze to, že některé země mají dva svazy nebo obsazují pouze část sekce. Nemají zájem platit všechno. Kromě toho každá země nemůže zaplatit plnou částku.

 

Ukrajina: Budou mít pak všechny země stejný počet hlasů? Pak ano!

 

Hlasování: Mají všichni platit stejně? Francie 5 hlasů pro, 86 hlasů proti, zamítnuto.

 

3. F6 pouze jedna medaile pro tým!

Kdo dostává medaili: v jiných sportech dostávají medaili všichni členové družstva

Vedoucí sekce NS: Pravidla jsou uvedena ve Všeobecných pravidlech. Pokud je zde mužstvo, musí dostat medaili každý člen mužstva. Valná hromada to předá sekci! Sekce se dotáže všech zemí.

 

4. Volební návrhy: Stojí jednoznačně ve stanovách. Návrhy jsou založeny na starých podkladech.

5. Definice stojí v Obchodních pokynech. Nyní také pro A/B

 

Příspěvky Francie z 5.09.

 

1. Přihlášky pro MS: Země se přihlašují příliš pozdě, nedodržují termíny. To není v pořádku. Francie by to chtěla u účastníků přestat tolerovat.

 

To je možné i dnes. Je to v kompetenci organizátora. V jiných odvětvích je to dnes tak, že ten, kdo zaplatí včas, platí méně, pokud zaplatí později, platí více.

Podle mínění Francie se při nepřesných pravidlech Navigy společnost Naviga zříká odpovědnosti.

 

Arménie: Jsou země, které dostávají podporu od státu, ta přichází často krátce před závodem.

 

2. Vyřídí se při placení předem. Nejlépe bude, když pořadatel nebude dělat žádné rezervace.

 

3. Viz bod 1. Souvisí s tím.

 

Přestávka ve 12:30

 

Delegace z Číny se rozloučila, tím je o 5 hlasů méně.

 

Stížnost Francie

 

Stížnost AB. Pan Schmidt to bude muset řešit a bude muset odpovědět na dopis..

Stížnost -MS Plachtění v Polsku, Francie nedostala, stejně jako Německo, žádnou oficiální pozvánku.

 

Může pan Melion na otázku odpovědět?

Všechny oficiální pozvánky byly rozeslány. Francie musí změnit adresu na internetu.

 

Ostatní otázky budou řešit příslušné sekce.

 

50 let společnosti Naviga v roce 2009. To se však bude týkat především příštího presidia.

 

Příspěvky z Ruska

Rusko nepožaduje žádnou diskusi.

 

Příspěvek z Německa

Junior, který je mistrem světa, a příště nemůže obhajovat titul, protože již překročil věkovou hranici, by měl získat dodatečné startovní oprávnění ve stejné třídě pro seniory.

 

Odpověď pana Schafta: V sekci FSR byla již vytvořena dodatečná startovní místa. Nechce vytvářet žádná další dodatečná startovní místa.

 

Švýcarsko: V sekci NS a C by to bylo vhodné.

 

Obsáhlá diskuse o struktuře společnosti Naviga. Valná hromada je nejvyšším grémiem Navigy. Valná hromada může měnit i závěry sekcí, i když to může být nesmyslné. Zde musí být nalezeno lepší řešení. Ve všeobecných pravidlech stojí, že každá sekce může stanovit počty účastníků. Tak se nyní může každá sekce rozhodnout, zda chce uplatnit návrh Německa nebo ne.

 

Bulharsko:

Návrh Bulharska na pořádání ME C pro rok 2007 v Bulharsku

Probere sekce

Návrh Bulharska na změnu Cm2 motorů v sekci A/B bude předán sekci A/B k prověření a realizaci.

 

Příspěvek Česka přišel příliš pozdě a nebude projednáván. Navíc by byl pro zasedání valné hromady příliš obsáhlý. Návrh musí být nejprve projednán v sekcích.

 

Jinak nepřišly ze zemí žádné návrhy.

 

Příspěvek presidia:

 

Zvýšení příspěvku, základního příspěvku a příspěvku sekci.

 

Návrh: zvýšení základního příspěvku zvýšení příspěvku sekci:

 

Základní příspěvek z 195,-- Euro na 250,-- Euro

Příspěvek sekci z 35,-- Euro na 50,-- Euro

Redukce příspěvku při mistrovství světa na 500,-- Euro

Startovné: Náklady na rozhodčí jsou vysoké. Proto je v některých třídách nutné zvýšení startovného:

v současnosti 15,-- Euro za seniory může stoupnout až na 30,-- Euro

Při 15,-- Eurech je příspěvek pro Navigu 5,-- Euro. Při vyšším startovném se odvádí společnosti Naviga 30%.

U juniorů zůstává startovné stejné.

Startovné stanoví sekce.

 

Ukrajina: nejprve porada o částkách

Návrh

250,-- základní příspěvek a 50,-- pro sekci

Hlasování: jednohlasně pro 86 hlasů

Odkdy bude platit? 2006 nebo 2007?

Od roku 2006, většina pro rok 2006. Anglie a Švédsko se zdržely hlasování, Nizozemsko proti

 

Startovné:

15,-- až 30,-- Euro

86 hlasů pro

bude platit od roku 2006

 

Přestávka ve 14:30

 

Ostatní

 

Prezentace Polska - ME 2006 v sekci NS

 

ME bude od 20. do 26.08.2006 pořádat město Glowno. Při schůzi představenstva bylo vše představeno (viz zápis ze schůze). Na tomto místě se již dvakrát konalo mistrovství Polska. Polsko bude v roce 2006 organizovat ME NS.

 

Rusko

Mistrovství světa 2007 v St. Petersburgu

Ruský svaz bude v roce 2007 pořádat MS v NS

Termín: konec července 2007 (25.07.-02.08.2007

Zde se koná také přehlídka námořnictva. Město přislíbilo podporu. Presidium pověřilo uspořádáním MS v NS Rusko.

 

Střídání sekcí každý rok, jak si to mnohé země představují, není nyní možné. Byl by vždy zájem o sekci, ve které se ten rok koná MS.

Mají zástupci zemí nějaké návrhy?

 

Belgie:Pokud existují seznamy účastníků a existuje seznam, z nějž je možné poznat, jaké sekce země obsazují, pak je možné jednoduše provést kontrolu.

Závěr: Země budou ještě jednou vyzvány, aby při placení uvedly sekce, které mají být obsazeny.

Formulovat do obchodních pokynů.

 

Naviga vydala informační film. Tento film by se měl předvádět na výstupech během veletrhů. Jsou představeny všechny sekce kromě A/B.

Náklady: 15,-- Euro za kus

 

MS Plachetnice: Senec 2007 ca. 9/07

V dubnu 2006 se bude na závodišti konat zkušební regata.

 

Ukrajina. Mezinárodní soutěž M koncem dubna. Informace na internetu. Budou připravena školení rozhodčích pro M, FSR a S.

 

Pokud se závodníci vrací z velkých soutěží domů, potřebují od organizujícího svazu výsledkové listiny a razítko. Listiny musí být orazítkovány (důležité!). Každý svaz má za úkol kontrolovat, zda byla přihláška orazítkována přihlašujícím se svazem.

 

Při příštím zasedání valné hromady bude provedena volba presidia. Bude provedena bloková volba. Pokud bude učiněn návrh, prezentujte tým, zeptejte se každé osoby, zda by chtěla pracovat také s ostatními lidmi.

 

Termíny nominace: 31.05. v roce volby, další návrhy do 31.08. roku volby.

Pan Hofbauer se nebude znovu účastnit volby. V roce 2006 oznámí ostatní členové presidia, kdo by chtěl v presidiu pracovat ještě dále.

 

Prezident zakončuje shromáždění v 16:50.