Informace pro kluby

Volba předsedy (potvrzení stávajícího po čtyřech letech)

Funkční období předsedy pobočného spolku je dle stanov SMČR čtyřleté. Jak je na tom který klub můžete ověřit na www.justice.cz, kde po zadání názvu klubu nebo jeho IČO najdete, od kdy je předseda ve funkci či zda je tam uveden vůbec. Pokud datum vzniku funkce je starší než 4 roky, skončilo mu funkční období. Znamená to, že daný klub nemá kdo zastupovat.

Pokud předsedovi skončilo funkční období, je nutno svolat a provést členskou schůzi minimálně s volbou předsedy. Je nutné volbu provést, i když se na pozici předsedy nic nemění.

V každém případě musí nový (nebo staronový) předseda ověřeně podepsat „Čestné prohlášení a souhlas předsedy“.

3 Čestné prohlášení a souhlas předsedy       v formátu .doc

3 Čestné prohlášení a souhlas předsedy       v formátu .pdf

Nově zvolený předseda zajistí předání potřebných listin na Svaz modelářů České republiky z.s. k zanesení změn do spolkového rejstříku

Návod na provedení členské schůze:

Svolejte členskou schůzi. Ze schůze pořiďte zápis a prezenční listinu, můžete využít tyto formuláře:

1a Zápis ze schůze klubu – VZOR                       v formátu .doc

1b Zápis ze schůze klubu – PŘÍKLAD                v formátu .doc

2 Prezenční listina schůze pobočného spolku      v formátu .xlsx

Pokud chcete do zápisu z členské schůze přidat další body, přidejte.

Změna sídla

Sídlo spolku musí odsouhlasit členská schůze. Pokud měníte sídlo pobočného spolku, musí být ověřeně podepsán Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku“. Vyberte formulář podle toho, zda je majitelem právnické osoba (spolek, škola, firma…) nebo fyzické osoba. Pokud je více spolumajitelů, je potřeba souhlas všech (manžel/manželka, sourozenci….)

4a Umístění sídla fyzická osoba (občan)       v formátu .doc

4a Umístění sídla fyzická osoba (občan)       v formátu .pdf

4b Umístění sídla právnická osoba           v formátu .doc

4b Umístění sídla právnická osoba           v formátu .pdf

I v tomto případě je nutno zajistit předání potřebných listin na Svaz modelářů České republiky z.s. k zanesení změn do spolkového rejstříku

Všechny dokumenty v originálu nebo úředně ověřené kopii zašlete poštou na adresu: Svaz modelářů České republiky z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Ověření podpisů provádí úřady samosprávy pro spolky ZDARMA!

Jakékoli návrhy na změnu (zápis) ve spolkovém rejstříku musí na soud podat SMČR a ne pobočný spolek!!!

Všechny přílohy naleznete i zde:    dokumenty2021

.

.

Jak získat příspěvek na akci

SMČR finančně přispívá svým pobočným spolkům například na pořádání Mistrovství České republiky, postupových soutěží mládeže, soustředění talentované mládeže a školení rozhodčích. Základním předpokladem získání dotace je zařazení akce do kalendáře na daný rok. Kalendář se plánuje vždy na podzim předchozího roku.

Proces získání podpory:

  1. V prvním kroku posílá klub na adresu SMČR Žádost o poskytnutí příspěvku na akci zařazenou v kalendáři. Žádost musí obsahovat informace o pořádajícím klubu (název, registrační číslo, IČO), kontaktní osobě (jméno, telefon, e-mail), název akce a termín, předběžný rozpočet a požadovanou výši dotace.
  2. Následně SMČR u klubu objedná pořádání požadované akce. Podmínkou je, že daná akce splňuje kritéria pro poskytnutí dotace.
  3. Nakonec klub u SMČR na základě předchozí objednávky vyfakturuje akci. K faktuře je nutno přiložit doklady požadované v objednávce.

Zjednodušeně lze celý proces shrnout do schématu žádanka – objednávka – faktura. O pomoc při zadrhnutí procesu lze požádat některého ze členů předsednictva.