Konference 2022

———————————————————————————————

Program konference KŽelM SMČR 27. února  2022, Běleč nad Orlicí

1. Prezentace od 9:30

2. Zahájení v 10:00 hodin.

3. Volba mandátové a volební  komise. Volba návrhové komise

4. Zpráva o činnosti Republikového odborného klubu (dále jen „Komise“).

5. Zpráva mandátové a volební komise (konference je usnášení schopná)

6. Další směřování Soutěžních a stavebních pravidel

7. Princip rozdělování volných finančních prostředků SMČR (materiál mládež)

8. Diskuse (na základě písemného přihlášení, délka příspěvku do 4 minut).

9. Určení cílů Komise v oblasti sportovní a metodické (pravidla, rozdělování dotací, ….) hlasováním

10. Navržení kandidátů do Komise (nominace: Baudis, Berka, Bláha, Lepieš, Veselý, …………).

11. Volba členů Komise. Volba předsedy a místopředsedy Komise.

12. Navržení člena do Kontrolní komise SMČR.

13. Zpráva mandátové a volební komise (výsledky voleb)

14. Vypracování a schválení Usnesení konference.

ZÁPIS Z KONFERENCE KželM SMČR

1-Prezentace započala v 9,30 hod-provedl Jiří Veselý

2-Zahájení konference provedl Vlastimil Lepieš

3-Provedena volba volební komise ve složení: Hoza Pavel, Čermák Zdeněk, Kučera Ivo , a návrhové komise ve složení: Veselý Jiří, Baudis Jiří, Bláha František, 16 pro/3 se zdrželi

4-Zprávu o činnosti Republikového odborného klubu (dále jen Komise) přednesl Lepieš Vlastimil

5-Zprávu volební komise přednesl Kučera Ivo – konference je usnášeníschopná

6-Návrh změn Soutěžních a stavebních pravidel přednesl Berka Petr

7-Princip rozdělování volných finančních prostředků vysvětlil  Lepieš Vlastimil, seznámil s rozdělováním  v minulosti a navrhl fungování do budoucna :

a) – všem stejně

          b) – na základě členské základny

          c) – na základě účasti soutěžících  mládeže

       d) – materiálová dotace oblastním soustředěním mládeže

 další návrhy:

             e) – Bláha František-kombinace výše uvedeného

              f) – Navrátil Miroslav-kombinace členů klubu a účasti na MČR,

            body otevřeny pro diskusi

8-Diskuse:

            a – Kučera Ivo: obhajoba modelu na soutěžích ON-LINE zastupování modeláře (získání dalších modelářů a modelů)

            b – Bláha František – rozdělení finančních prostředků mimo rozpočet svazu nedělejme si iluze, že budou,dále, ohodnotil fin.prostředky z roku 2021

            c – Lahodný Josef – informace o letním táboře pro modeláře – KŽM Znojmo 9.-16.7.2022 téma-tvorba krajiny,3D tisk

            d – Brož Robert – navrhl jiné rozdělení fin.prostředků: více účastí na soutěžích, větší  částku na aktivitu členů

            e – Lahodný Josef – rozdělení financí upřednostnil každému stejně, zastupovat modeláře na soutěžích druhou osobou

            f – Veselý Jiří – databáze 3D modelů pro potřebu modelářů, oblasti výměny zkušeností

            g – Čermák Zdeněk – upozornil na fotoarchiv zesnulého Jiřího Poláka-možnost využití

            h – Lepieš Vlastimil – získal přístup na Webové stránky SMČR,z.s.-vysvětlil systém fungování, navrhl založení FB stránky.                       Momentálně nefunguje úvodní stránka Webu KŽelM SMČR – domluvit případnou nápravu s předsedou SMČR

          ch – Veselý Jiří-připravit model fungování Webu,případně komunikace mezi kluby

            i – Návrátil Miroslav – vysvětlil princip fungování fin.prostředků a systému práce s osobními údaji-viz evidenční karty klubu

            j – Lepieš Vlastimil – vysvětlil možnost umístění informací pro jednotlivé kluby na webu  SMČR – je potřeba zaslat email s údaji, které se můžou zveřejnit.

9 – Lepieš Vlastimil seznámil přítomné s cíli komise v oblasti sportovní a metodické:

Změna pravidel dle návrhu v bodu 6 se změnou – možnost obhajoby  ON-LINE  – odsouhlaseno 15 pro, konference rozhodla hlasováním o nerozšíření kategorií 9 pro, 4 proti 5 se zdrželo.

Dále projednám systém rozdělování peněz – byla nadpoloviční většinou odsouhlasena kombinace variant b) – na základě členské základny mládeže a c) – na základě účasti v soutěžích mládeže

10 – Návrh členů do komise – pánové: Baudis, Veselý, Lepieš, Berka, Bláha. Další kandidát se nepřihlásil. Poté bylo provedeno tajné hlasování.

11 – Komise byla zvolena v navrženém složení, předseda Lepieš Vlastimil, místopředseda  Berka Petr – viz zápis volební komise.

12 – Návrh na člena kontrolní komise SMČR-nikdo se nepřihlásil.

13 – Veselý Jiří přednesl návrh na usnesení z konference.

14 – Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na usnesení, pro hlasovalo 17 členů, proti 0,zdržel se hlasování 1 člen.

Konference byla ukončena ve 14:00 hodin.

V Bělči nad Orlicí dne 27.2.2022     Zápis vzhotovil Jiří Baudis    

….

Usnesení konference KŽelM ČR konané dne 27. února. 2022 v Bělči nad Orlicí

 1. Konference bere na vědomí zprávu o činnosti KŽel ČR
 2. Konference:
  • schválila zprávu mandátové a volební komise
  • zvolila předsedu předsednictva KŽelM SMČR :  Ing. Vlastimila Lepieše
  • zvolila místopředsedu předsednictva KŽelM SMČR :  Ing. Petra Berku
  • zvolila další členy předsednictva KŽelM SMČR ve složení : Jiří Baudis, František Bláha, Ing. Jiří Veselý
  • na člena Kontrolní komise SMČR nenavrhuje žádného kandidáta.

3. Konference ukládá předsednictvu KŽelM SMČR :

 3.1. v oblasti sportovní

 • zajistit, aby vrcholné soutěže pořádané v ČR byly pořádány na odpovídající sportovní, společenské a kulturní úrovni
 • zajistit proškolení rozhodčích
 • změnit soutěžní pravidla: umožnit účast na soutěžích bez fyzické účasti modeláře.
 • podle možností zajistit účast na mezinárodních soutěžích

3.2.   v oblasti práce s mládeží:

 • zabezpečovat republiková soustředění talentované mládeže
 • zabezpečovat školení instruktorů
 • podle finančních možností materiálně podporovat práci s mládeží na základě velikosti členské základny mládeže a účasti na soutěžích mládeže SMČR.

3.3. v oblasti organizační

 • pravidelně informovat členskou základnu prostřednictvím www stránek SMČR

  Usnesení vyhotovila Návrhová komise ve složení : Jiří Veselý, František Bláha, Jiří Baudis