Trenéři, práva a povinnosti

Základní práva a povinnosti šéftrenérů

 1. Šéftrenéry jmenuje a odvolává předsednictvo KLeM ČR.
 2. Šéftrenér zajišťuje styk trenérů a modelářů jemu svěřených kategorií s předsednictvem KLeM ČR.
 3. Zpracovává návrh na složení své komise, to znamená, navrhuje obsazení míst jednotlivých trenérů pro jemu svěřené kategorie, které pak jmenuje předsednictvo KLeM ČR.
 4. Podle podkladů od jednotlivých trenérů zpracovává žebříčky jemu svěřených kategorií a předává je k centrální evidenci.
 5. Ve spolupráci s trenéry projednává s možnými pořadateli MR jednotlivých jemu svěřených kategorií a dbá o to, aby pořadatelé předložili své žádosti o MR v předepsaných termínech.
 6. Ve spolupráci s trenéry připravuje návrhy na změny pravidel národních kategorií a předává tyto změny členu předsednictva KLeM ČR, který je pověřen péčí o Sportovní řád.
 7. Připravuje návrhy na případné změny mezinárodních pravidel a předkládá je členu předsednictva KLeM ČR, který je souhrnně zpracovává pro předložení na CIAM FAI.
 8. Sleduje změny mezinárodních pravidel jemu svěřených kategorií a zajišťuje jejich překlady do češtiny pro zveřejnění na webové stránce KLeM ČR.
 9. Na základě podkladů od trenérů připravuje návrh reprezentace pro svěřené kategorie a předkládá je ke schválení předsednictvem KLeM ČR.
 10. Zajišťuje podklady pro přihlášky a výjezdy reprezentačních družstev na vrcholné soutěže (ME, MS) ve svých kategoriích a dohlíží na včasné vyúčtování akcí i předání výsledkových listin sekretariátu SMČR.
 11. Ve spolupráci s trenéry zpracovává kritéria pro výběr reprezentačních týmů a pro limity výkonnostních stupňů a předkládá je ke schválení předsednictvu KLeM ČR.
 12. Na základě požadavků trenérů zajišťuje prostřednictvím sekretariátu SMČR prostředky pro mimořádné materiální požadavky jednotlivých svěřených kategorií.
 13. Zúčastňuje se významných akcí a mezinárodních soutěží ve svěřených kategoriích a v případě potřeby o nich informuje předsednictvo KLeM ČR.
 14. Na základě požadavku předsednictva KLeM ČR zpracovává souhrnné zprávy o stavu a rozvoji jemu svěřených kategorií.

Základní práva a povinnosti trenérů

 1. Trenéry jmenuje a odvolává předsednictvo KLeM ČR. Přihlíží přitom k návrhu příslušného šéftrenéra.
 2. Trenér musí mít praktické zkušenosti a znalost pravidel ve svěřené kategorii aby mohl poradit a byl schopen usměrňovat, spolu s šéftrenérem, její další rozvoj.
 3. Trenér musí být průběžně a trvale ve styku s aktivními modeláři své kategorie a musí mít přehled o výkonnosti svěřených závodníků a jejich potřebách.
 4. Zúčastňuje se pokud možno všech důležitých akcí svěřené kategorie a v případě potřeby referuje o těchto akcích šéftrenérovi.
 5. Zpracovává a průběžně vede adresář všech aktivních modelářů ve svěřené kategorii a vede si záznamy o jejich výkonech na soutěžích.
 6. Zpracovává pro šéftrenéra podklady pro stanovení reprezentačních kritérií, pro limity výkonnostních stupňů, pro výběr reprezentačního družstva, pro návrhy na změny pravidel a pro případné materiální
  potřeby svěřené kategorie.
 7. Sestavuje žebříček pro svou kategorii(e) a předává jej šéftrenérovi
 8. Je ve styku s pořadateli soutěží a zajišťuje výběr pořadatele, který pak podává žádost o pořádání MR pro svěřenou kategorii v předepsaném termínu.

KLeM ČR, 22.3.2014, Svitavy