Označování modelů

Tato stránka popisuje označení leteckých modelů, platí pouze pro členy Svazu modelářů, kteří dodržují Deklaraci.

Proč se věci mění?

Je to v souvislosti s vydáním dokumentu PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947, Článek 14, odstavec 8. v němž je ustanovení, že “Provozovatelé uvedou své registrační číslo na každém bezpilotním letadle”. Protože uvedené Nařízení považuje modely za bezpilotní letadla, platí to i pro ně. Svaz modelářů převzal pro své členy většinu úředních úkonů spojených s registrací na ÚCL a tak mohou členové Svazu létat bez velkých změn. Musí jen dbát na důsledné označení svých modelů. Pro úřad je důležité, aby mohl dohledat majitele, který případně způsobil škodu větší než nepatrnou. Je to podobné jako registrační značka na autě.

Označeny musí být všechny modely (mimo halových), i ty s kterými létáte na louce za chalupou!!!

 

Do Sportovního řádu musel být zařazen odstavec 1.6. který nahrazuje a doplňuje původní odstavec 5.3.

1.6. Označování modelů, sportovní licence

1.6.1. Každý člen SMČR má přiděleno členské číslo, které je současně číslem sportovní licence, a skládá se z písmen CZE, evidenčního čísla modelářského klubu a z pořadového čísla modeláře v rámci daného klubu. (příklad: CZE 123-456)

1.6.2. Každý člen SMČR je povinen označit všechny svoje modely registračním číslem Svazu modelářů z registru provozovatelů bezpilotních letadel CZEt7slfy2nqzwrj a číslem sportovní licence SMČR (příklad: CZE 123-456), obě čísla jsou povinná, takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li model na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Je použitelný QR kód. Pokud rozměry modelu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo model představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na modelu zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné umístit označení umístit uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný. Povinnost se nevztahuje na modely, které létají výlučně ve vnitřních prostorách nebo modely se vzletovou hmotností nižší než 250g nebo na upoutané modely.

1.6.3. Mezinárodní licence je doklad, který opravňuje držitele k účasti na mezinárodních soutěžích pořádaných pod patronací FAI. Na tomto dokladu je uvedeno, kromě dalších údajů také: Osobní číslo FAI (FAI ID) přidělené systémem FAI při prvním záznamu osoby do databáze FAI. Osobní číslo FAI (FAI ID) je šestimístné (dříve přidělovaná jsou pětimístná).

1.6.4. Každý člen SMČR je povinen označit všechny svoje modely na soutěžích s výjimkou halových volných modelů a všech kategorií maket buď číslem sportovní licence SMČR nebo osobním číslem FAI. Před číslem musí být na modelu vždy i označení státu, tj. třípísmenová olympijská zkratka CZE. Na všech mezinárodních soutěžích zařazených do kalendáře FAI (i v ČR) musí být na modelu použito osobní číslo FAI. Na modelu nesmí být jiné číslo sportovní licence, které by se vztahovalo k jiné osobě, než je soutěžící. Použité označení modelu musí být soutěžící schopen doložit buď platným průkazem SMČR, platným průkazem sportovní licence FAI, nebo odkazem na databázi licencí FAI.
Všechny znaky sportovní licence musí být vysoké nejméně 25 mm a na každém modelu musí být alespoň jednou. Pro kategorii házedel (H) a kategorii vystřelovadel (V) musí být znaky sportovní licence vysoké nejméně 15 mm. Doporučuje se umístění na horním povrchu křídla. Na každé oddělitelné části modelu musí být identifikační kód modelu, kterým může být číslo sportovní licence, barevné značení, pořadová čísla, písmena a podobně. Znaky identifikačního kódu modelu musí být vysoké nejméně 10 mm, zřetelně viditelné a na volně přístupném místě modelu.

 

Pomoc s výkladem výše uvedených jednotlivých odstavců Sportovního řádu 2021:

K 1.6.1 V tomto odstavci je vyřešena definice, co je sportovní licence a jak sportovní licence vypadá.

K 1.6.2 V tomto odstavci je vysvětleno potřebné označení které přineslo prováděcí nařízení 2019/947. Svaz modelářů má pro všechny svoje členy přiděleno jedno číslo a aby mohlo být případně určeno, čí je to model, tak je potřebné uvést i sportovní licenci. Jistě se nabízí myšlenka, že by pak sportovní licence stačila. Svaz modelářů toto navrhl, ale výklad prováděcí nařízení 2019/947 to neumožňuje. Proto musí být na modelu obě označení. Popsaným způsobem musí být označený jakýkoliv model, ať létá člen Svazu modelářů na soutěži, na nějaké akci, která je v kalendáři v sekci Ostatní akce nebo na louce za domem. Vždy pak musí takový modelář dodržovat i Deklaraci. Zde se maketáři dozví, že mohou dát obě označení do prostoru baterie. V případě, že je trup malý nebo se jedná dokonce o samokřídlo, atd., tak doporučujeme umístit označení tak, aby bylo snadno viditelné, když je model na zemi (například na shora na křídlo, shora na VOP, z boku na SOP, atd.). Jsou zde i uvedeny výčtem modely, které není nutno označovat. Není nutné označovat modely, které prováděcí nařízení 2019/947 nenařizuje registrovat.
Při označování modelů podle to tohoto odstavce není nutno řešit velikost. Označení musí být zjistitelné a to bez “mikroskopu”. Při použití QR kódu si čitelnost vyzkoušejte pomocí svého telefonu.

K 1.6.3. V tomto odstavci je vyřešena definice, mezinárodního FAI ID a jak FAI ID vypadá.

K 1.6.4. V tomto odstavci je vyřešeno, jak musí být model označen na soutěžích. Tato část je ostatně ve Sportovním řádu nesmírně dlouho (jen dříve mělo Československo velmi sympatické OK 123-456). Na soutěžích je třeba pro zjednodušení práce rozhodčím a časoměřičům snadno čitelné označení modelu. Proto je povinnost označit model čitelně tak, aby to zvládlo oko ve spojení s mozkem. Nechceme do ruky rozhodčího kromě stopek a metru dávat ještě telefon. Proto je předepsaná velikost písma. U malých modelů samozřejmě menší.

Je třeba uvést, že označení modelu musí být splněno vždy podle celého odstavce 1.6. Asi nejlepší bude přidat několik příkladů. Pokud bude něco zajímavého chybět, tak mi napište a já příklad doplním. Vždy se jedná o provoz modelu v souladu s Deklarací a podle podmínek v ní sjednaných.

EPP model YAK 54 od RC-factory, hmotnost 410g. S modelem nezávodím. Jakékoliv označení ze skupiny R. Já volím QR kód od Svazu a fixou připsané malé CZE 123-456 (R2).

Model P30, volňásek na gumu, hmotnost 60g. S modelem závodím. Na modelu už mám CZE 123-456 vysokou 25mm. Nemusím nic měnit.

Malé házedlo pro syna na zahradu, kousky balzy, hmotnost odhadem 20g. Bez označení.

Hurricane upoutaná polomaketa podle plánku Modelář 78. Bez označení.

Elexant F3A model hmotnost 4,8kg. S modelem závodím. Na modelu už mám CZE 123-456 vysokou 25mm. Přidám QR kód od Svazu modelářů. (S2, ale mohu cokoliv z S)

Vystřelovadlo Galaxy, hmotnost 25g. Půjdu na zimní ligu. Na modelu už mám CZE 123-456 vysokou 15mm. Nic neměním.

Polomaketa Zlin 226 od Petra Doubravy, hmotnost 6,5kg. S modelem nesoutěžím. Otevřu kryt pro baterie a zevnitř krytu fixou napíšu oba potřebné údaje (viz R1, ale mohu cokoliv z R)

Polomaketa Diskus 2CT hmotnost 3kg. Nesoutěžím, ale jezdím na akce. Otevřu kryt kabiny a vedle přijímačových baterii nalepím QR kód a napíšu fixou CZE 123-456 (R2, ale mohu cokoliv z R)

Pyloňák F5D, hmotnost 1001g. Na modelu mám pouze FAI ID vysoké 40mm. Na model si vyrobím vlastní QR kód (S4), který nalepím na model.

 

 

Několik příkladů a vysvětlení označování modelů nad 250g

Pro běžné nesoutěžní polétání stačí mít na modelu CZEt7slfy2nqzwrj a číslo sportovní licence SMČR (příklad: CZE 123-456). Kterékoliv z těchto označení jde schovat do QR kódu. Lze použít jednu z těchto variant, velikost taková, aby to bylo čitelné:

Skupina R, rekreační

R1.   obě označení jsou textově
R2. ÚCL označení QR kódem a CZE textově
R3. ÚCL označení textově a CZE QR kódem
R4. u obou označení je použit QR kód
R5. obě označení kódy v jednom QR kódu, každý modelář si vygeneruje svůj

 

 

Pro soutěžní létání je třeba označit model čitelně licencí SMČR nebo FAI. Důvodem je snaha pomoci organizátorům, kdy jde označení modelu kontrolovat jediným pohledem rozhodčího, časoměřiče, atd.. a není třeba brát do ruky mobil. Závodníci již na modelech toto označení mají a jsou na něj zvyklí. Ale i takový model je třeba označit ÚCL kódem. Je jedno zda textově nebo QR kódem. Nebudu vypisovat FAI ID, to se použije shodně s CZE 123-456. Lze použít jednu z těchto variant:

Skupina S, soutěžní

S1.   obě označení jsou textově obě označení textově, CZE 123-456 výšky 25mm
S2. ÚCL označení QR kódem a CZE textově 25mm
S3. obě označení v jednom QR kódu, každý modelář si vygeneruje svůj a ještě k tomu CZE 123-456 textově 25mm
S4. obě označení v jednom QR kódu, každý modelář si vygeneruje svůj a ještě k tomu FAI ID (98765 je FAI ID) textově 25mm

 

Označeny musí být všechny modely, tedy i makety. Ale u maket je možné umístit označení do prostoru baterie.

Kódy si může každý modelář vyrobit sám. Samolepky, obtisky nebo prostě napsat oznamovačem. Do QR kódu je možné navíc doplnit i třeba telefon nebo adresu pro snadnější nalezení ztraceného modelu.

 

 

 

Zde je odkaz na stažení obrázku QR kódu, který je přidělen Svazu modelářů.

Zde najdete některé volně použitelné generátory QR kódů. Každý modelář je, zodpovědný, že jím vygenerovaný QR obsahuje všechny potřebné údaje.

 

Dotazy nebo nejasnosti piště na ciniburk(a)svazmodelaru.cz a já stránku doplním. Díky.

Tomáš Ciniburk

Odsouhlaseno předsednictvem KLeM ČR

Aktualizováno 25.12.2020