Rekordy

Rekordy České republiky v leteckém modelářství a jejich historie.

Původní svazarmovská evidence, která se zachovala, registrovala rekordy celé Československé republiky. S rozdělením federace na dva samostatné státy vyvstal problém jak dál s evidencí národních rekordů. Z archivních dokumentů, které se zabývají národními rekordy jsou v současné době k dispozici dvě složky:

1.) Uznané rekordy v leteckém modelářství do září 1978

První založený dokument ke schválenému rekordu má datum 25.11.1960. Postupně jsou na dokumentech podepsáni funkcionáři UV Svazarmu pplk. Karel Grepl, plk. Václav Šindelář, plk. Pavel Kocfelda. Bohužel nebylo v té době zvykem zakládat všechny dokumenty k dosaženým rekordům, takže se pouze dočteme, že “Na základě předložených dokladů uznávám níže uvedený výkon jako československý rekord v leteckém modelářství a zapisuji jej do listiny rekordů takto: ……”

Někdy v r. 1970 se začal o evidenci rekordů starat p. Richard Metz. Jeho podpisy na velice pečlivě vedené evidenci jsou až do 12.7.1978, kdy složka končí posledním uznaným rekordem s jeho podpisem. Můžeme zde také nalézt informaci, že přehled rekordů platných k 31.12.1970 byl zveřejněn v Modeláři č.3/1971. Je zde také přehled československých a světových rekordů k 31.12.1974.

Na evidenci p. Richarda Metze je ale nejdůležitější to, že začal zakládat všechny dokumenty potřebné pro schválení rekordu.

2.) Uznané rekordy v leteckém modelářství od října 1978

Podpisy na zakládajících dokumentech již nejsou, takže se nedá zjistit kdo tuto evidenci dělal, ale všechny doklady potřebné pro uznání rekordu jsou založeny se stejnou pečlivostí jako u předcházející složky. Poslední rekord v této složce nese datum 15.10.1986.
Celkový přehled rekordů v této složce není. Poslední známý seznam Československých národních rekordů byl zveřejněn v Modeláři č. 1/1989 s autorstvím p. Drahoslava Štěpánka.
Po r. 1989 tam přibyl pouze jeden rekord a to:
27A 1 až 2,5 cm3 283,464 km/hod 8.5.1988 M. Obrovský Hradec Králové
Doklady k tomuto výkonu se nezachovaly.

 Nová registrace rekordů České republiky v leteckém modelářství

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů České republiky rozhodlo v r. 1995 vzít za základ pro evidenci rekordů České republiky poslední známou tabulku rekordů Československé republiky tak, jak byla zveřejněna v Modeláři č. 1/1989 s autorstvím pana Drahoslava Štěpánka. Z této tabulky byly vyškrtnuty rekordy dosažené modeláři slovenské národnosti. Pokud bylo možné v zachovalých dokumentech na stejné místo dohledat rekord utvořený modelářem české národnosti, byl do tabulky zapsán. Pokud nebylo možné takovýto výkon nalézt, bylo zapsáno “rekord neustaven”. Takto upravená tabulka byla poprvé zveřejněna ve Zpravodaji leteckých modelářů č. 2 z roku 1995.

V r. 2000 byla kompletně přepracována tabulka pro zařazování rekordů ve Sportovním řádu FAI. Bylo změněno číslování rekordů a byly sem nově doplněny rekordy dosahované na soutěžích. Bylo definováno, že se rozlišují tři kategorie rekordů:

1. Rekordy speciálních modelů odpovídající obecným charakteristikám modelů pro pokusy o rekordy
2. Rekordy dosažené s modely odpovídajícími soutěžním předpisům jednotlivých kategoriích, ale let se nemusí uskutečnit na soutěži.
3. Rekordy dosažené na soutěžích, kdy modely i průběh soutěže odpovídá příslušným ustanovením Sportovního řádu

Protože Sportovní řád ČR používá pro sledování rekordů shodnou tabulku pro zařazení rekordů jaká je ve Sportovním řádu FAI, bylo nutné podle nové tabulky příslušně upravit nejen číslování, ale i přehled rekordů České republiky. Zůstal však seznam rekordů, které se podle nové tabulky již nesledují. Tyto rekordy zůstávají v archivních materiálech a nebude možné je dále opravovat a zlepšovat.
Takto upravenou tabulku jste mohli nalézt v časopise RC Revue č. 4 a 5 z r. 2004.

Současně se změnou číslování byly doplněny nové rekordy dosahované na soutěžích v kategoriích F1A, F1B, F1C. Tyto rekordy měly být v trvání letu na soutěži, ale protože celkový dosažený čas ovlivňuje pořadatel nastavením maxim pro jednotlivá kola a počtem rozlétávacích kol, nikdo nevěděl jak se o rekordní výkon pokusit a o všem rozhodovala jen náhoda. Zřejmě proto byly tyto rekordy počínaje r. 2007 z tabulky zase vypuštěny.
Další byl pokus o registrování rekordů v trvání letu na soutěži s modelem kat. F1D a F1L. Měl se registrovat jeden let, součet dvou letů a součet šesti letů. I tady byl poslední rekord součet ze šesti letů vypuštěn, zřejmě také proto, že výsledek soutěže je součet dvou nejlepších letů a součet ze šesti kol se na soutěži nikdy nepočítá. Zůstalo ale registrování času nejlepšího letu a součtu časů ze dvou letů.
Poslední novinkou ve sledování národních rekordů je zavedení sledování rekordů halových modelů kategorie P3, která je platná pouze v České republice.

Přehled rekordů

tabulka